Relacje Inwestorskie » Dane finansowe
Wybrane dane finansowe [mln PLN]20162017
Przychody ze sprzedaży82.377.6
Koszt własny sprzedaży51.046.4
Wynik brutto ze sprzedaży31.331.1
Wynik z działalności operacyjnej-7.8-8.7
Wynik brutto-17.8-1.9
Wynik netto z działalności kontynuowanej-17.9-2.2
Wynik netto-17.9-2.2
EBITDA-3.5-4.1

Aktywa trwałe (długoterminowe)141.7139.3
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)47.035.2
SUMA AKTYWÓW188.7174.5

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)106.1128.9
Kapitał własny ogółem146.2135.7
Zobowiązania długoterminowe11.315.2
Zobowiązania krótkoterminowe31.223.7
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek0.01.4
Zobowiązania razem42.538.9
SUMA PASYWÓW188.7174.5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5.21.7
Amortyzacja4.34.6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14.8-3.8
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-0.70.8
Środki pieniężne na początek okresu24.03.3
Środki pieniężne na koniec okresu3.32.2
<
Pliki do pobrania