Relacje Inwestorskie » Dane finansowe
Wybrane dane finansowe [mln PLN]2016201720182019
Przychody ze sprzedaży82.377.669.868.4
Koszt własny sprzedaży51.046.441.741.5
Wynik brutto ze sprzedaży31.331.128.126.9
Wynik z działalności operacyjnej-7.8-8.7-27.3-34.2
Wynik brutto-17.8-1.9-24,9-41.1
Wynik netto z działalności kontynuowanej-17.9-2.2-25.0-40,9
Wynik netto-17.9-2.2-25.0-40.9
EBITDA-3.5-4.1-22.8-30.2
Aktywa trwałe (długoterminowe)141.7139.373.131.3
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)47.035.288.471.1
SUMA AKTYWÓW188.7174.5161.5102.5
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)106.1128.9111.772.2
Kapitał własny ogółem146.2135.7118.773.8
Zobowiązania długoterminowe11.315.212.83.4
Zobowiązania krótkoterminowe31.223.730.025.2
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek0.01.41.7-
Zobowiązania razem42.538.942.828.7
SUMA PASYWÓW188.7174.5161.5102.4
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5.21.7-1.6-4.4
Amortyzacja4.34.64.64.0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14.8-3.8-4.219.4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-0.70.86.9-8.7
Środki pieniężne na początek okresu24.03.32.22.3
Środki pieniężne na koniec okresu3.32.22.37.3
<
Pliki do pobrania