Relacje Inwestorskie » Dane finansowe
Wybrane dane finansowe [mln PLN]20162017201820192020
Przychody ze sprzedaży82.377.669.868.465.3
Koszt własny sprzedaży51.046.441.741.538.8
Wynik brutto ze sprzedaży31.331.128.126.926.5
Wynik z działalności operacyjnej-7.8-8.7-27.3-34.2-7.3
Wynik brutto-17.8-1.9-24,9-41.1-12.7
Wynik netto z działalności kontynuowanej-17.9-2.2-25.0-40.9-12.8
Wynik netto-17.9-2.2-25.0-40.9-12.8
EBITDA-3.5-4.1-22.8-30.2-3.0
Aktywa trwałe (długoterminowe)141.7139.373.131.329.8
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)47.035.288.471.163.9
SUMA AKTYWÓW188.7174.5161.5102.593.7
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)106.1128.9111.772.262.4
Kapitał własny ogółem146.2135.7118.773.863.3
Zobowiązania długoterminowe11.315.212.83.45.1
Zobowiązania krótkoterminowe31.223.730.025.225.3
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek0.01.41.7-
Zobowiązania razem42.538.942.828.730.4
SUMA PASYWÓW188.7174.5161.5102.493.7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5.21.7-1.6-4.4-0,2
Amortyzacja4.34.64.64.04.3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14.8-3.8-4.219.40.2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-0.70.86.9-8.72.1
Środki pieniężne na początek okresu24.03.32.22.37.3
Środki pieniężne na koniec okresu3.32.22.37.39.7
<
Pliki do pobrania