Relacje Inwestorskie » Dane finansowe
Wybrane dane finansowe [mln PLN]201620172018
Przychody ze sprzedaży82.377.669.8
Koszt własny sprzedaży51.046.441.7
Wynik brutto ze sprzedaży31.331.128.1
Wynik z działalności operacyjnej-7.8-8.7-27.3
Wynik brutto-17.8-1.9-24,9
Wynik netto z działalności kontynuowanej-17.9-2.2-25.0
Wynik netto-17.9-2.2-25.0
EBITDA-3.5-4.1-22.8
Aktywa trwałe (długoterminowe)141.7139.373.1
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)47.035.288.4
SUMA AKTYWÓW188.7174.5161.5
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)106.1128.9111.7
Kapitał własny ogółem146.2135.7118.7
Zobowiązania długoterminowe11.315.212.8
Zobowiązania krótkoterminowe31.223.730.0
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek0.01.41.7
Zobowiązania razem42.538.942.8
SUMA PASYWÓW188.7174.5161.5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5.21.7-1.6
Amortyzacja4.34.64.6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14.8-3.8-4.2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-0.70.86.9
Środki pieniężne na początek okresu24.03.32.2
Środki pieniężne na koniec okresu3.32.22.3
<
Pliki do pobrania