Jesteś tutaj: Strona głównaINFORMACJE FINANSOWE > Informacje finansowe

Informacje finansowe 

 

DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY      
  tys. PLN
  2017 2016 (dane przekształcone) 2015* (dane przekształcone)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 585 82 277 45 004
Koszt własny sprzedaży 46 440 51 013 33 732
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 715) (7 794) (9 589)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 901) (17 847) (24 920)
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (2 217) (17 940) (24 607)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 656 (5 167) (5 271)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 816) (14 787) (10 443)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 792 (724) 35 489
Przepływy pieniężne netto razem (1 368) (20 678) 19 775
       
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,031) (0,172) (0,386)
       
Aktywa razem 174 546 188 680 221 795
Zobowiązania długoterminowe 15 162 11 289 19 005
Zobowiązania krótkoterminowe 23 702 31 181 33 991
Kapitał własny 135 682 146 210 110 638
Kapitał akcyjny 77 205 63 724 63 724
       
Liczba akcji w tys. sztuk 77 205 63 724 63 724
       
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,76 2,29 1,74
       
* W roku 2015 PZ Cormay S.A. nie posiadała kontroli nad Grupą Kapitałową Orphée. Z tego powodu dane skonsolidowane za rok 2015 obejmują jedynie dane spółki PZ Cormay S.A.
       
       
DANE JEDNOSTKOWE PZ CORMAY S.A.      
  tys. PLN
  2017 2016 (dane przekształcone) 2015 (dane przekształcone)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 027 50 503 45 004
Koszt własny sprzedaży 32 821 36 913 33 732
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 527) (4 932) (9 589)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 786) (4 831) (10 020)
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (1 786) (4 708) (9 707)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 620 7 259 (5 271)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 463) (26 721) (10 443)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 792 (724) 35 489
Przepływy pieniężne netto razem (1 051) (20 186) 19 775
       
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,027) (0,074) (0,152)
       
Aktywa razem 147 724 127 201 145 671
Zobowiązania długoterminowe 14 543 10 503 10 370
Zobowiązania krótkoterminowe 13 419 14 539 30 725
Kapitał własny 119 762 102 159 104 576
Kapitał akcyjny 77 205 63 724 63 724
       
Liczba akcji w tys. sztuk 77 205 63 724 63 724
       
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,55 1,6 1,64