Jesteś tutaj: Strona głównaINFORMACJE FINANSOWE > Informacje finansowe

Informacje finansowe 

 

 

DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY S.A. ZA I PÓŁROCZE 2016 i 2015 ROKU
  w tys. ZŁ w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2016 30.06.2015* 30.06.2016 30.06.2015*
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów  44 096 21 332 10 066 5 160
Zysk(strata) z działalności operacyjnej -1 719 -4 479 -392 -1 083
Zysk ( strata) brutto 8 441 -20 715 1 927 -5 011
Zysk (strata) netto 8 029 -20 298 1 833 -4 910
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 821 -3 101 -1 101 -750
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 895 12 263 -2 031 2 967
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -379 328 -87 79
Przepływy pieniężne netto razem -14 095 9 490 -3 219 2 296
Aktywa razem 210 687 126 278 47 608 30 106
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 516 63 896 9 381 15 233
Zobowiązania długoterminowe 20 341 10 827 4 596 2 581
Zobowiązania krótkoterminowe 21 175 53 069 4 785 12 652
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 113 292 62 382 25 600 14 873
Kapitał zakładowy 63 724 31 862 14 399 7 596
Liczba akcji w  tys. szt. 63 724 31 862 63 724 31 862
Zysk(strata) na jedna akcje zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,13 -0,64 0,03 -0,16
Wartość księgowa na jedna akcję 1,78 1,96 0,40 0,47
         
Kurs bilansowy     4,4255 4,1944
kurs RZiS     4,3805 4,1341
         
*wartości z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za pierwsze półrocze 2015 roku obejmują dane jednostkowe PZ Cormay S.A.
         
DANE JEDNOSTKOWE PZ CORMAY S.A. ZA I PÓŁRÓCZE 2016 i 2015 ROKU
  w tys. ZŁ w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów  27 663 21 332 6 315 5 160
Zysk(strata) z działalności operacyjnej -851 -4 479 -194 -1 083
Zysk ( strata) brutto -495 -4 795 -113 -1 160
Zysk (strata) netto -372 -4 378 -85 -1 059
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 280 -3 101 -977 -750
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 680 12 263 -2 210 2 967
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -380 328 -87 79
Przepływy pieniężne netto razem -14 340 9 490 -3 274 2 296
Aktywa razem 145 028 122 822 32 771 29 282
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 088 63 896 8 607 15 234
Zobowiązania długoterminowe 11 425 10 827 2 582 2 581
Zobowiązania krótkoterminowe 26 663 53 069 6 025 12 652
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 106 940 58 926 24 165 14 049
Kapitał zakładowy 63 724 31 862 14 399 7 596
Liczba akcji w  tys. szt. 63 724 31 862 63 724 31 862
Zysk(strata) na jedna akcje zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,006 -0,140 -0,001 -0,034
Wartość księgowa na jedna akcję 1,68 1,85 0,38 0,44
         
Kurs bilansowy     4,4255 4,1944
kurs RZiS     4,3805 4,1341