Jesteś tutaj: Strona głównaRAPORTY > Raporty 2017
           
09.10.2017   RB NR 40/2017   Informacje o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L PZ Cormay S.A.   
02.10.2017   RB NR 39/2017   Status projektów Equisse, Hermes Senior – aktualizacja informacji  
29.09.2017   RB NR 38/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
28.09.2016   RB NR 37/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
28.09.2016   RB NR 36/2017   Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 rozp. MAR   
28.09.2016   RB NR 35/2017   Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 rozp. MAR  
26.09.2016   RB NR 34/2017   Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji  
25.09.2017   RB NR 33/2017   Dokonanie przydziału akcji serii L Spółki  
25.09.2017   RB NR 32/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
22.09.2017   RB NR 31/2017   Informacja o złożonych zapisach na akcje serii L Spółki   
21.09.2017   RB NR 30/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
20.09.2017   RB NR 29/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
19.09.2017   RB NR 28/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
15.09.2017   RB NR 27/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
15.09.2017   RB NR 26/2017   Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji  
15.09.2017   RB NR 25/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
14.09.2017   RB NR 24/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR   
14.09.2017   RB NR 23/2017   Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR  
08.09.2017   RB NR 22.2017   Powołanie Członka Zarządu PZ Cormay S. A.  
31.07.2017   RB NR 21/2017   Status projektów Equisse, Hermes Senior – aktualizacja informacji.  
25.07.2017   RB NR 20/2017   Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L.  
20.07.2017   RB NR 19/2017   Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego  
15.07.2017   RB NR 18/2017   Analizator biochemiczny Equisse – aktualizacja statusu projektu.  
30.06.2017   RB NR 17/2017   Zgłoszenie analizatora biochemicznego Equisse.  
15.06.2017   RB NR 16/2017   Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZ Cormay S.A. z 14 czerwca 2017 r.
CRM_170614_raport_akcjonariusze_zalacznik.pdf
 
15.06.2017   RB NR 15/2017   Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z 14 czerwca 2017 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. z dnia 14 czerwca 2017 r.
 
06.06.2017   RB NR 14/2017   Zawarcie umowy dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  
30.05.2017   RB NR 13/2017   Status projektów Equisse, Hermes Senior – aktualizacja informacji  
17.05.2017   RB NR12/2017  

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 14 czerwca 2017 r.

  1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  3. formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
  4. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
  5. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
  6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.
  7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 
10.05.2017   RB NR 11/2017   Wybór biegłego rewidenta  
27.04.2017   RB NR 10/2017   Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.  
26.04.2017   RB NR 9/2017   Zmiana terminu publikacji Jednostkowego oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2016 rok.   
21.04.2017   RB NR 8/2017   Zawarcie aneksu do umowy kredytowej  
30.03.2017   RB NR 07/2017   Status projektów Equisse, Hermes Senior – aktualizacja informacji  
30.03.2017   RB NR 06/2017   Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za rok 2015  
22.03.2017   RB NR 05/2017   Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej przez Greiner Bio-One GmbH  
16.03.2017   RB NR 04/2017   Decyzja dotycząca odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.  
28.02.2017   RB NR 03/2017   Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – aktualizacja informacji  
31.01.2017   RB NR 02/2017   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku  
12.01.2017   RB NR 01/2017   Status projektów Equisse, Hermes Senior – aktualizacja informacji