Jesteś tutaj: Strona głównaEMISJA PUBLICZNA > Prospekt emisyjny akcji serii L spółki PZ Cormay S.A.

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o uważne przeczytanie przedstawionych poniżej informacji na temat warunków dostępu do strony internetowej i korzystania z zamieszczonych na niej informacji.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii lub w jakichkolwiek innych niż Rzeczypospolita Polska państwach, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych w ww. państwach.

Prospekt emisyjny Emitenta (zwany dalej „Prospektem”) został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (ze zm.) (dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w Państwach Członkowskich oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”) i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 r.

Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną (zwaną dalej „Ofertą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 16.695.541 Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 PLN każda (zwanych dalej „Akcjami Oferowanymi”) PZ Cormay S.A. (zwanej dalej „Spółką”), kierowaną do akcjonariuszy spółki Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria, oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 16.695.541 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanego dalej łącznie „Dopuszczeniem”).

Inne niż Prospekt oraz ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do niego, jak również mająca zostać sporządzona i opublikowana informacja o cenie emisyjnej Akcji Oferowanych (zwana dalej łącznie z ww. aneksami i komunikatami „Dodatkowymi Dokumentami”), informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią prospektu emisyjnego w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej, a także nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Wskazany powyżej Prospekt (z uwzględnieniem Dodatkowych Dokumentów) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty i Dopuszczenia, informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych, Ofercie i Dopuszczeniu. Prospekt został opublikowany w formie elektronicznej i w okresie jego ważności będzie dostępny w tej formie na stronie internetowej Emitenta: www.cormay.pl oraz na stronie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej: „Oferującym”): www.bossa.pl.

Spółka oraz Oferujący nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie innych niż Prospekt informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady lub rekomendacji, a inne niż Prospekt informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej. Odpowiedzialność Spółki i innych podmiotów w zakresie Prospektu określona jest przepisami prawa.

Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na wskazaną w nich datę lub – w jej braku – na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.

Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka ani Oferujący nie weryfikowali informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie są odpowiedzialni za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione na stronie internetowej informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

INFORMUJEMY NADTO, ŻE INFORMACJE I MATERIAŁY, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z NICH: (I) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB I INNYCH PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (II) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB ANI INNYCH PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB ANI INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRYCH DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA JAKIEJKOLWIEK INNEJ NIŻ POLSKA JURSYDYKCJI STANOWIŁBY NARUSZENIE PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA, UZYSKANIA ZEZWOLENIA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ NIEWYKONANEJ CZYNNOŚCI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi.