OFERTA PUBLICZNA AKCJI SPÓŁKI PZ CORMAY S.A.

(w drodze realizacji prawa poboru)

I.          Prospekt Emisyjny

W dniu 23 lipca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki PZ Cormay S.A. („Emitent”), sporządzony w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 złoty każda i cenie emisyjnej 1,50 złoty każda („Akcje serii K, Akcje Oferowane”) PZ Cormay S.A., kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie: 29.301.788 jednostkowych praw poboru do Akcji Oferowanych; do 31.861.977 Praw do Akcji Oferowanych, do 31.861.977 Akcji Oferowanych – do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

II.        Oferujący:

Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, www.trigon.pl

III.     Podstawowe informacje o Ofercie

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 4 z dnia 2 kwietnia 2015 r. kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 1 PLN i nie wyższą niż 31.861.977 PLN, poprzez emisję nie mniej niż 1 akcja i nie więcej niż 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Oferta ma miejsce na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji Oferowanych w stosunku do liczby posiadanych akcji („Prawo Poboru”). Prawo Poboru nie zostało ograniczone lub wyłączone.

Dniem Prawa Poboru był 12 czerwca 2015 r.

Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Oferowanych, każde 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) Akcji Oferowanej.

IV.      Uprawnieni inwestorzy

Dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta w drodze realizacji prawa poboru oferowanych do objęcia jest 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta przysługiwać będzie Prawo Poboru Akcji Oferowanych proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Emitenta istniejące na Datę Prospektu („Akcje Istniejące”), przy czym za każdą jedną Akcję Istniejącą posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta przysługuje jedno jednostkowe Prawo Poboru. Liczbę pojedynczych Praw Poboru uprawniającą do objęcia jednej Akcji serii K stanowi iloraz wszystkich Praw Poboru oraz wszystkich oferowanych Akcji serii K wynoszący 1 (jeden).

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 Ksh wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej następuje w jednym terminie, w którym składane są zarówno Zapisy Podstawowe, jak i Zapisy Dodatkowe. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane, jak również Akcje serii K nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie.

Przydział Akcji serii K w wyniku wykonania Prawa Poboru, w ramach ważnego złożonego Zapisu Podstawowego na Akcje serii K, będzie następował w taki sposób, iż liczba Akcji serii K przydzielona danemu inwestorowi na podstawie danego Zapisu Podstawowego będzie równa liczbie Praw Poboru posiadanych przez danego inwestora, w oparciu o które zostanie złożony ten Zapis Podstawowy.

Jeżeli w wyniku wykonania Prawa Poboru na podstawie złożonych Zapisów Podstawowych pozostaną nieobjęte Akcje serii K, Akcje te zostaną przydzielone inwestorom składającym Zapisy Dodatkowe. Jeżeli suma Akcji serii K, na jaką zostaną złożone Zapisy Dodatkowe, przekroczy liczbę nieobjętych Akcji serii K, zostanie dokonana proporcjonalna redukcja Zapisów Dodatkowych (przy czym wielkość Zapisu Dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich oferowanych Akcji serii K zostanie pominięta). Akcje serii K nie przyznane w wyniku zaokrąglenia zostaną przydzielone po jednej, kolejno inwestorom, którzy złożyli Zapisy Dodatkowe na największą liczbę Akcji serii K, przy czym w przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji serii K o przydziale zadecyduje losowanie.

Zgodnie z art. 436 § 4 Ksh Akcje serii K, które nie zostaną objęte zapisami w trybie realizacji prawa poboru (tj. nie zostaną objęte na podstawie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych), Zarząd będzie proponował do nabycia i przydzieli wyłącznie wskazanym przez siebie uprawnionym inwestorom będącym dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K, według uznania Zarządu. Cena emisyjna, po której obejmowane będą – przez inwestorów, którzy otrzymają zaproszenia do Emitenta – Akcje serii K nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru, będzie równa Cenie Emisyjnej, tj. cenie emisyjnej, po której obejmowane będą Akcje serii K w wykonaniu Prawa Poboru.

V.         Planowany harmonogram oferty

12 czerwca 2015 r.Dzień ustalenia prawa poboru
24 lipca 2015 r.Publikacja Prospektu
28 lipca – 11 sierpnia 2015 r.Notowania Praw Poboru Akcji serii K*
3-17 sierpnia 2015 r.Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru
26 sierpnia 2015 r.Przydział Akcji serii K i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych, subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii K)
26 sierpnia – 28 sierpnia 2015 r.Przyjmowanie zapisów na Akcje serii K nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd (wedle jego uznania) uprawnionych inwestorów będących dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K (subskrypcja uzupełniająca)
28 sierpnia 2015 r.Przydział Akcji serii K nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii K i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)
około 9 dni roboczych od przydziału Akcji serii KRozpoczęcie notowań Praw do Akcji serii K
około 1 miesiąca od przydziału Akcji serii KPrzewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji serii K
VI.      Cena Emisyjna
Cena Emisyjna wynosi 1,50 PLN.
VII.    Miejsce przyjmowania zapisów

Osoby uprawnione do wykonania Prawa Poboru dokonują Zapisu Podstawowego na Akcje serii K w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Prawa Poboru uprawniające do objęcia Akcji serii K w chwili składania zapisu.

W przypadku osób posiadających Prawa Poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki depozytariuszy zapisy na Akcje serii K mogą być składane w firmach inwestycyjnych realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy.

W przypadku Praw Poboru Akcji serii K wynikających z Akcji Istniejących Wprowadzanych, w sytuacji gdy takie Prawa Poboru Akcji serii K nie zostaną zdematerializowane, Zapisy Podstawowe składane w wykonaniu uprawnień wynikających z tych Praw Poboru będą przyjmowane w oddziałach Trigon Domu Maklerskiego S.A.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2014 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o PZ Cormay S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.cormay.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).

Oferta akcji PZ Cormay S.A. jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

 

≪ Wróć do listy wpisów