OFERTA PUBLICZNA AKCJI SPÓŁKI PZ CORMAY S.A.

I.          Prospekt Emisyjny

W dniu 20 lipca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki PZ Cormay S.A. („Emitent”), sporządzony w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 16.695.541 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje serii L, Akcje Oferowane”) PZ Cormay S.A., kierowaną do akcjonariuszy spółki Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria („Orphée”) oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 16.695.541 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”)

II.        Oferujący:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, www.bossa.pl („Oferujący”)

III.     Podstawowe informacje o Ofercie

Emitent podjął decyzję o przeprowadzeniu Oferty w związku z zamiarem nabycia akcji Orphée. W związku z powyższym nie osiągnie z tytułu Oferty żadnych wpływów pieniężnych.
Przy założeniu pełnej subskrypcji Akcji serii L i nabyciu w zamian maksymalnej liczby akcji Orphée wynikającej z parytetu, Emitent nabędzie 20 869 426 akcji Orphée. Według wyceny wartości godziwej, sporządzonej na potrzeby przygotowania emisji Akcji serii L, pozytywnie zaopiniowanej przez biegłego rewidenta, która to wartość wynosi 2,59 PLN na jedną akcję Orphée, wartość powyższego pakietu akcji Orphée wynosi 54.052 tys. PLN. Uwzględniając planowane koszty oferty, wartość aktywów netto nabytych przez Spółkę w ramach oferty może osiągnąć kwotę do 53.555 tys. PLN.
Celem nabycia przez Emitenta powyżej wskazanych akcji Orphée jest konsolidacja Emitenta i Orphée na poziomie kapitałowym. W związku z posiadaniem przez Orphée akcji własnych, Emitent po przeprowadzeniu Oferty będzie bezpośrednio i pośrednio (poprzez Orphée) posiadał łącznie 38 608 500 akcji Orphée dających prawo do 38 608 500 głosów na walnym zgromadzeniu Orphée, co będzie stanowić 100,00% kapitału zakładowego i głosów ogółem. Konsolidacja na poziomie kapitałowym pozwoli w ocenie Zarządu osiągnąć zamierzony cel w postaci spójnego, optymalnego pod względem operacyjnym i kosztowym realizowania codziennych zadań biznesowych oraz wspólnych projektów strategicznych przez Emitenta i grupę kapitałową Orphée i w pełni wykorzystać efekty synergii Emitenta i Grupy Kapitałowej Orphée związane m.in. z wdrożeniem jednolitych dla całej Grupy procedur i wprowadzeniem wspólnej, globalnej polityki sprzedażowej i marketingowej.

IV.      Uprawnieni inwestorzy

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w Ofercie i złożenia Zapisów zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie są akcjonariusze Orphée, którzy w dniu złożenia Zapisu posiadać będą Akcje Orphée oraz przedstawią świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania Akcji Orphée.

V.         Planowany harmonogram oferty

Pomiędzy 25 a 28 lipca 2017 r.Ustalenie i opublikowanie informacji o Cenie Emisyjnej w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki opublikowano Prospekt oraz w formie raportu bieżącego.
8 sierpnia – 19 września 2017 r.Przyjmowanie Zapisów.
Do 30 września 2017 r.Przydział Akcji serii L.
W dniu przydziału Akcji serii L lub niezwłocznie po tym przydzialeZapisanie Akcji Orphée na rachunku papierów wartościowych Spółki.
Niezwłocznie po przydziale Akcji serii LZłożenie przez Zarząd oświadczenia w oparciu o art. 310 Ksh w związku z art. 431 § 7 Ksh. Złożenie wniosku do Sądu Rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji serii L.
Koniec października 2017 r.Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii L.
Niezwłocznie po dniu rejestracji przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji serii LWypłata na rzecz akcjonariuszy Orphée Dodatkowej Płatności.
Koniec listopada 2017 r.Przewidywany termin zapisania Akcji serii L na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, którzy objęli te akcje, jak również rozpoczęcia notowań Akcji serii L.

VI. Cena EmisyjnaCena emisyjna Akcji serii L została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na kwotę 3,24 zł (słownie: trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) za jedną Akcję serii L

VII. Miejsce przyjmowania zapisów

Osoby uprawnione dokonują Zapisu w Punktach Obsługi Klienta, których lista jest dostępna na stronie internetowej Oferującego (www.bossa.pl). Nie przewiduje się możliwości składania zapisów za pomocą Internetu oraz telefonicznie.

VIII. Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, ww. prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta: www.cormay.pl oraz na stronie Oferującego: www.bossa.pl.

≪ Wróć do listy wpisów