Relacje Inwestorskie » Spółka » Rada Nadzorcza

Tomasz Markowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Finanse i Inwestycje). Od 2014 roku członek zespołu Total FIZ, gdzie współuczestniczy w zarządzaniu funduszem. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w PTE Skarbiec-Emerytura na stanowisku analityka rynku akcji. Od 2010 roku, już jako zarządzający, zdobywał doświadczenie w Skarbiec TFI oraz PTE Warta. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuły CFA (Chartered Financial Analyst) i CIIA (Certified International Investment Analyst).

Tadeusz Wesołowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej, prywatny inwestor skoncentrowany na spółkach z branży nowych technologii. Zasiada w radach spółek: Neuca, Selvita, NanoGroup i Pure Biologics. Zaangażowany ponadto w funduszach typu Venture Capital: Inovo oraz Experior. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce.

Paweł Małyska
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni. W latach 1999 – 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec – Emerytura i Skarbiec Investment Management. Od 2005 do 2008 r. objął w Opera TFI S.A., a następnie Opera Kwiatkowscy i Wspólnicy stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007 – 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt S.A. Od 2008 do 2009 r. Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI S.A. W 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities S.A. W latach 2010 – 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI S.A. W tym czasie był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski. W okresie od 2012 do 2017 r. zatrudniony w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi. Obecnie członek rad nadzorczych: Alumetal S.A., Amica S.A., Atende S.A oraz Develia S.A. Niezależny członek Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. wg kryteriów DPSN 2021.

Bartosz Marczuk
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku matematyka stosowana. Członek ACCA od 2002 r. Współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczo-audytorskiej Price Waterhouse w 1996 r. Od 1998 r. pracował w dziale Corporate Finance firmy Arthur Andersen. W latach 2001-2005 zatrudniony w firmie doradztwa strategicznego CII Group. Od 2005 r. prowadzi działalność doradczą w zakresie optymalizacji funkcjonowania firm produkcyjnych pod nazwą Marczuk Recovery, w ramach której współpracuje głównie ze spółkami portfelowymi funduszy private equity. Dyrektor Zarządzający AB Dvarcioniu keramika (Litwa) w latach 2005-2006. W latach 2009-2013 CFO, Członek Zarządu Grupy Kofola S.A. Prezes Zarządu Yawal S.A. w latach 2014-2015. W okresie 2016-2020 Prezes Zarządu Anwis Sp. z o.o. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych w publicznym obrocie papierami wartościowymi. Niezależny członek Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. wg kryteriów DPSN 2021.

Andrzej Trznadel
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z zakresu prawa handlowego i zarządzania jednostkami gospodarczymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobył jako współzałożyciel Dolnośląskiego Domu Maklerskiego. Zarządzał funduszem private equity o profilu biotechnologicznym będącym spółką publiczną, w ramach której przeprowadzono kilkadziesiąt inwestycji zakończonych wprowadzeniem spółek portfelowych do Alternatywnego Systemu Obrotu i na GPW. Jako założyciel i zarządzający Kancelarią posiadającą od 2008 roku status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, prowadził procesy przekształceniowe, emisyjne oraz upublicznienie spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW. W 2011 uzyskał imienną licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Niezależny członek Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. wg kryteriów DPSN 2021.

Komitet Audytu w składzie:
Bartosz Marczuk
Przewodniczący Komitetu Audytu

Niezależny członek KA wg kryteriów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Tomasz Markowski
Członek Komitatu Audytu

Niezależny członek KA wg kryteriów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa PZ CORMAY S.A.

Tadeusz Wesołowski
Członek Komitetu Audytu

Niezależny członek KA wg kryteriów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa PZ CORMAY S.A.