Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach _”Spółka”_ działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 § 1 i 2 KSH i art. 4022 KSH zwołuje na dzień 14 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w Hotelu Warsaw Plaza przy ul. Łączyny 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu:
1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

≪ Wróć do listy wpisów